Pengurusan

Written by Super User on . Posted in Pengurusan

BAHAGIAN PENGURUSAN


VISI

Bahagian ini akan menjadi sebuah unit yang terdiri daripada kakitangan yang cekap dan mesra pelanggan disamping mengutamakan pengurusan yang efisyen dan berkualiti.

MISI

Meningkatkan mutu pengurusan pentadbiran, sumber manusia dan kewangan ke tahap yang cemerlang mengikut peraturan dan prosedur bagi menjamin perkhidmatan berkualiti

OBJEKTIF

Mengurus perkhidmatan kakitangan dengan cekap dan efisyen berlandaskan norma kerja dan peraturan yang telah ditetapkan bagi merealisasikan segala tugas yang diamanahkan.

FUNGSI

 1)  Pengurusan Perkhidmatan Sumber Manusia dan Latihan Dalam Perkhidmatan

Aktiviti-aktiviti:

a.       Urusan Menerima Pegawai Melapor Diri Bagi Lantikan Baru dan Bertukar Masuk

b.      Urusan Pengesahan Dalam Jawatan

c.       Urusan Cuti Anggota

d.      Pengendalian Kenaikan Pangkat Anggota

e.       Pengendalian Pencen Anggota

f.       Pengurusan Latihan Anggota

g.      Pengurusan Laporan Nilaian Prestasi Anggota

h.      Pengendalian Tindakan Tatatertib

 2) Pengurusan Kewangan dan Hasil

a.       Pengurusan Bayaran

b.      Pengurusan Bayaran Gaji Anggota

c.       Pengurusan Pengeluaran Pesanan Alat Tulis dan Bekalan Pejabat

d.      Pengendalian Kutipan Hasil

e.       Pengendalian Bil-Bil Tertunggak dan Proses HapusKira

f.       Pengurusan Bayaran balik Deposit dan Rekupmen Wang Amanah

g.      Penyediaan Laporan Kutipan Hasil, Bil Hospital dan Penyata Penyesuaian Hasil dan Amanah

h.      Pengurusan Perolehan Pembangunan dan Pembaikian Kecil

 3) Pentadbiran Am dan Pengurusan Aset

a.       Pengurusan Fail Jabatan

b.      Pengendalian Surat Menyurat

c.       Pengurusan Aset Alih Jabatan

d.      Pengurusan Kuarters

 4) Perhubungan Awam

a.       Pengurusan Maklumbalas / Aduan Awam